2011 වසරේ සියළුම ධර්ම දේශනා 

 1. 2011-08-23 ධර්ම දේශනාව         
 2. 2011-08-30 ධර්ම දේශනාව
 3. 2011-09-06 ධර්ම දේශනාව                     
 4. 2011-09-13 ධර්ම දේශනාව
 5. 2011-09-19 - Part 1 - ධර්ම දේශනාව
 6. 2011-09-19 - Part 2 - ධර්ම දේශනාව
 7. 2011-09-19 - Part 3 - ධර්ම දේශනාව
 8. 2011-09-20 ධර්ම දේශනාව
 9. 2011-10-04 ධර්ම දේශනාව
 10. 2011-10-25 ධර්ම දේශනාව
 11. 2011-11-01 ධර්ම දේශනාව
 12. 2011-11-07 Part 1 - ධර්ම දේශනාව
 13. 2011-11-07 Part 2 - ධර්ම දේශනාව
 14. 2011-11-08 ධර්ම දේශනාව
 15. 2011-11-15 ධර්ම දේශනාව
 16. 2011-11-22 ධර්ම දේශනාව
 17. 2011-11-29 ධර්ම දේශනාව
 18. 2011-12-06 ධර්ම දේශනාව
 19. 2011-12-13 ධර්ම දේශනාව
 20. 2011-12-20 ධර්ම දේශනාව
 21. 2011-12-25 ධර්ම දේශනාව
 22. 2011-12-27 ධර්ම දේශනාව