ධර්ම දේශනා බාගත කිරීමට උපදෙස්.

සියළුම සද්ධර්ම දේශනා පහසුවෙන්  බාගත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දේශනය මත (Download) ක්ලික් කරන්න

 

How to Download Audio:

Simply go to "Deshana" link in the top navigation menu and select year, then locate the "download" link button and click it to download audio file to your computer. Refer to the screen shot below:

how-to-download-audio