අපගේ ඉදිරි ධර්ම දේශනා සහ භාවනා වැඩ සටහන්

සෑම සතියේ ඉරු දින සහ අඟහරුවාදා  දින පෙරවරු 8.45 සිට 11.30 දක්වා ධර්ම දේශනාව සහ භාවනා වැඩ සටහන පැවෙත්වේ . ඔබ සැමට ආරාධනා. ඉදිරි වැඩ සටහන් පිලිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා ස්වාමින් වහන්සේ අමතන්න.

Samma Samadhi International Buddhist Centre Events

Meditation program is being held every Sunday and Tuesday from 8.45 am to 11.30 pm

contact details

 

අප හා සම්බන්ද වීමට

අති පූජ්ය ඇඹිලිපිටියේ ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ
සම්මා සමාධි ජාත්යන්තර බෞද්ධ මධ්යස්ථානය
මාදෙනිය පාර 
අතුරුගිරිය

දුරකථන: +94 112 772 414, +94 777 434 811
YouTube: 
SAMMASAMADHIU.TVNiwan Maga TV-SriLankaSINHALABUDUBANA2011TV

 

Contact Details:

Venerable Ambilipitye Ananda Thero
Samma Samadhi International Buddhist Centre
Madeniya Rd
Athurugiriya
Sri Lanka

Tel: +94 112 772 414 | +94 777 434 811

Email - sri.samma@gmail.com

Youtube: SriLanka-LivingBuddhistTVNiwan Maga TV - SriLanka
Facebook: https://www.facebook.com/www.srilankabudubana