2012 වසරේ සියළුම ධර්ම දේශනා 

 1. 2012-01-03 ධර්ම දේශනාව
 2. 2012-01-08 ධර්ම දේශනාව                               
 3. 2012-01-10 ධර්ම දේශනාව
 4. 2012-01-17 ධර්ම දේශනාව
 5. 2012-01-24 ධර්ම දේශනාව
 6. 2012-01-31 ධර්ම දේශනාව
 7. 2012-02-14 ධර්ම දේශනාව
 8. 2012-02-21 ධර්ම දේශනාව
 9. 2012-02-25 ධර්ම දේශනාව
 10. 2012-02-28 ධර්ම දේශනාව
 11. 2012-03-04 ධර්ම දේශනාව
 12. 2012-03-06 ධර්ම දේශනාව
 13. 2012-03-07 ධර්ම දේශනාව
 14. 2012-03-14 ධර්ම දේශනාව
 15. 2012-03-20 ධර්ම දේශනාව
 16. 2012-03-27 ධර්ම දේශනාව
 17. 2012-04-17 ධර්ම දේශනාව
 18. 2012-04-24 ධර්ම දේශනාව
 19. 2012-05-01 ධර්ම දේශනාව
 20. 2012-05-08 ධර්ම දේශනාව
 21. 2012-05-15 ධර්ම දේශනාව
 22. 2012-05-22 ධර්ම දේශනාව
 23. 2012-05-29 ධර්ම දේශනාව
 24. 2012-06-05 ධර්ම දේශනාව
 25. 2012-06-19 ධර්ම දේශනාව
 26. 2012-06-26 ධර්ම දේශනාව
 27. 2012-07-10 ධර්ම දේශනාව
 28. 2012-07-17 ධර්ම දේශනාව
 29. 2012-07-24 ධර්ම දේශනාව
 30. 2012-07-31 ධර්ම දේශනාව
 31. 2012-08-21 ධර්ම දේශනාව
 32. 2012-08-28 ධර්ම දේශනාව
 33. 2012-09-04 ධර්ම දේශනාව
 34. 2012-09-11 ධර්ම දේශනාව
 35. 2012-09-14 ධර්ම දේශනාව
 36. 2012-09-18 ධර්ම දේශනාව
 37. 2012-09-25 ධර්ම දේශනාව
 38. 2012-10-02 ධර්ම දේශනාව
 39. 2012-10-09 ධර්ම දේශනාව
 40. 2012-10-16 ධර්ම දේශනාව
 41. 2012-10-23 ධර්ම දේශනාව
 42. 2012-10-30 ධර්ම දේශනාව
 43. 2012-11-06 ධර්ම දේශනාව
 44. 2012-11-13 ධර්ම දේශනාව
 45. 2012-11-20 ධර්ම දේශනාව
 46. 2012-11-27 ධර්ම දේශනාව
 47. 2012-12-11 ධර්ම දේශනාව
 48. 2012-12-18 ධර්ම දේශනාව
 49. 2012-12-25 ධර්ම දේශනාව
 50. 2012-12-27 ධර්ම දේශනාව