2016 වසරේ සියළුම ධර්ම දේශනා 

 1. 2016-01-02 ධර්ම දේශනාව                               
 2. 2016-01-03 ධර්ම දේශනාව
 3. 2016-01-07 ධර්ම දේශනාව
 4. 2016-01-10 ධර්ම දේශනාව
 5. 2016-01-14 ධර්ම දේශනාව
 6. 2016-01-24 ධර්ම දේශනාව
 7. 2016-01-28 ධර්ම දේශනාව
 8. 2016-01-31 ධර්ම දේශනාව
 9. 2016-02-04 ධර්ම දේශනාව
 10. 2016-02-07 ධර්ම දේශනාව
 11. 2016-02-11 ධර්ම දේශනාව
 12. 2016-02-14 ධර්ම දේශනාව
 13. 2016-02-18 ධර්ම දේශනාව
 14. 2016-02-21 ධර්ම දේශනාව
 15. 2016-02-25 ධර්ම දේශනාව
 16. 2016-02-28 ධර්ම දේශනාව
 17. 2016-03-03 ධර්ම දේශනාව
 18. 2016-03-06 ධර්ම දේශනාව
 19. 2016-03-10 ධර්ම දේශනාව
 20. 2016-03-16 ධර්ම දේශනාව
 21. 2016-03-17 ධර්ම දේශනාව
 22. 2016-03-20 ධර්ම දේශනාව
 23. 2016-03-31 ධර්ම දේශනාව
 24. 2016-04-17 ධර්ම දේශනාව
 25. 2016-04-21 ධර්ම දේශනාව
 26. 2016-04-28 ධර්ම දේශනාව
 27. 2016-05-05 ධර්ම දේශනාව
 28. 2016-05-08 ධර්ම දේශනාව
 29. 2016-05-12 ධර්ම දේශනාව
 30. 2016-05-22 ධර්ම දේශනාව
 31. 2016-05-28 ධර්ම දේශනාව
 32. 2016-06-02 ධර්ම දේශනාව
 33. 2016-06-05 ධර්ම දේශනාව
 34. 2016-06-09 ධර්ම දේශනාව
 35. 2016-06-16 ධර්ම දේශනාව
 36. 2016-06-19 ධර්ම දේශනාව
 37. 2016-06-18 ධර්ම දේශනාව
 38. 2016-06-23 ධර්ම දේශනාව
 39. 2016-06-26 Part 1- ධර්ම දේශනාව
 40. 2016-06-26 Part 2- ධර්ම දේශනාව
 41. 2016-06-30 ධර්ම දේශනාව
 42. 2016-07-03 ධර්ම දේශනාව
 43. 2016-07-17 ධර්ම දේශනාව
 44. 2016-07-21 ධර්ම දේශනාව
 45. 2016-07-24 ධර්ම දේශනාව
 46. 2016-07-25 ධර්ම දේශනාව
 47. 2016-07-28 ධර්ම දේශනාව
 48. 2016-07-31 ධර්ම දේශනාව
 49. 2016-08-04 ධර්ම දේශනාව
 50. 2016-08-07 ධර්ම දේශනාව
 51. 2016-08-11 ධර්ම දේශනාව
 52. 2016-08-16 ධර්ම දේශනාව
 53. 2016-08-21 ධර්ම දේශනාව
 54. 2016-08-25 ධර්ම දේශනාව
 55. 2016-08-28 ධර්ම දේශනාව
 56. 2016-09-01 ධර්ම දේශනාව
 57. 2016-09-08 ධර්ම දේශනාව
 58. 2016-09-11 ධර්ම දේශනාව
 59. 2016-09-15 ධර්ම දේශනාව
 60. 2016-09-18 ධර්ම දේශනාව
 61. 2016-09-22 ධර්ම දේශනාව
 62. 2016-09-25 ධර්ම දේශනාව
 63. 2016-09-29 ධර්ම දේශනාව
 64. 2016-10-02 ධර්ම දේශනාව
 65. 2016-10-03 ධර්ම දේශනාව
 66. 2016-10-06 ධර්ම දේශනාව
 67. 2016-10-09 ධර්ම දේශනාව
 68. 2016-10-13 ධර්ම දේශනාව
 69. 2016-10-15 ධර්ම දේශනාව
 70. 2016-10-16 ධර්ම දේශනාව
 71. 2016-10-20 ධර්ම දේශනාව
 72. 2016-10-23 ධර්ම දේශනාව
 73. 2016-10-27 ධර්ම දේශනාව
 74. 2016-10-30 ධර්ම දේශනාව
 75. 2016-11-03 ධර්ම දේශනාව
 76. 2016-11-06 ධර්ම දේශනාව
 77. 2016-11-10 ධර්ම දේශනාව
 78. 2016-11-13 ධර්ම දේශනාව
 79. 2016-11-14 ධර්ම දේශනාව
 80. 2016-11-17 ධර්ම දේශනාව
 81. 2016-11-20 Part 1 - ධර්ම දේශනාව
 82. 2016-11-20 Part 2 - ධර්ම දේශනාව
 83. 2016-11-24 Part 1 - ධර්ම දේශනාව
 84. 2016-11-24 Part 2 - ධර්ම දේශනාව
 85. 2016-11-27 Part 1 - ධර්ම දේශනාව
 86. 2016-11-27 Part 2 - ධර්ම දේශනාව
 87. 2016-12-01 ධර්ම දේශනාව
 88. 2016-12-04 ධර්ම දේශනාව
 89. 2016-12-08 ධර්ම දේශනාව
 90. 2016-12-22 ධර්ම දේශනාව
 91. 2016-12-29 ධර්ම දේශනාව