2014 වසරේ සියළුම ධර්ම දේශනා 

 1. 2014-01-07 ධර්ම දේශනාව
 2. 2014-01-14 ධර්ම දේශනාව                               
 3. 2014-01-19 ධර්ම දේශනාව
 4. 2014-01-21 ධර්ම දේශනාව
 5. 2014-02-04 ධර්ම දේශනාව
 6. 2014-02-09 ධර්ම දේශනාව
 7. 2014-02-11 ධර්ම දේශනාව
 8. 2014-02-18 ධර්ම දේශනාව
 9. 2014-02-23 ධර්ම දේශනාව
 10. 2014-02-25 ධර්ම දේශනාව
 11. 2014-03-04 ධර්ම දේශනාව
 12. 2014-03-09 ධර්ම දේශනාව
 13. 2014-03-11 ධර්ම දේශනාව
 14. 2014-03-25 ධර්ම දේශනාව
 15. 2014-03-30 ධර්ම දේශනාව
 16. 2014-04-20 ධර්ම දේශනාව
 17. 2014-04-22 ධර්ම දේශනාව
 18. 2014-05-04 ධර්ම දේශනාව
 19. 2014-05-06 ධර්ම දේශනාව
 20. 2014-05-11 ධර්ම දේශනාව
 21. 2014-05-13 ධර්ම දේශනාව
 22. 2014-05-18 ධර්ම දේශනාව
 23. 2014-05-20 ධර්ම දේශනාව
 24. 2014-05-25 ධර්ම දේශනාව
 25. 2014-06-01 ධර්ම දේශනාව
 26. 2014-06-07 ධර්ම දේශනාව
 27. 2014-06-10 ධර්ම දේශනාව
 28. 2014-06-15 ධර්ම දේශනාව
 29. 2014-06-17 ධර්ම දේශනාව
 30. 2014-06-22 ධර්ම දේශනාව
 31. 2014-06-24 ධර්ම දේශනාව
 32. 2014-06-29 ධර්ම දේශනාව
 33. 2014-07-01 ධර්ම දේශනාව
 34. 2014-07-05 ධර්ම දේශනාව
 35. 2014-07-06 ධර්ම දේශනාව
 36. 2014-07-08 ධර්ම දේශනාව
 37. 2014-07-13 ධර්ම දේශනාව
 38. 2014-07-15 ධර්ම දේශනාව
 39. 2014-07-20 ධර්ම දේශනාව
 40. 2014-07-22 ධර්ම දේශනාව
 41. 2014-07-27 ධර්ම දේශනාව
 42. 2014-07-29 ධර්ම දේශනාව
 43. 2014-08-02 ධර්ම දේශනාව
 44. 2014-08-03 ධර්ම දේශනාව
 45. 2014-08-17 ධර්ම දේශනාව
 46. 2014-08-19 ධර්ම දේශනාව
 47. 2014-08-23 ධර්ම දේශනාව
 48. 2014-08-24 ධර්ම දේශනාව
 49. 2014-08-26 ධර්ම දේශනාව
 50. 2014-09-02 ධර්ම දේශනාව
 51. 2014-09-06 ධර්ම දේශනාව
 52. 2014-09-07 ධර්ම දේශනාව
 53. 2014-09-14 ධර්ම දේශනාව
 54. 2014-09-16 ධර්ම දේශනාව
 55. 2014-09-21 ධර්ම දේශනාව
 56. 2014-10-04 ධර්ම දේශනාව
 57. 2014-10-05 ධර්ම දේශනාව
 58. 2014-10-07 ධර්ම දේශනාව
 59. 2014-10-14 ධර්ම දේශනාව
 60. 2014-11-02 ධර්ම දේශනාව
 61. 2014-11-04 ධර්ම දේශනාව
 62. 2014-11-09 ධර්ම දේශනාව
 63. 2014-11-11 ධර්ම දේශනාව
 64. 2014-11-15 ධර්ම දේශනාව
 65. 2014-11-16 ධර්ම දේශනාව
 66. 2014-11-18 ධර්ම දේශනාව
 67. 2014-11-23 ධර්ම දේශනාව
 68. 2014-11-25 ධර්ම දේශනාව
 69. 2014-11-30 ධර්ම දේශනාව
 70. 2014-12-02 ධර්ම දේශනාව
 71. 2014-12-07 ධර්ම දේශනාව
 72. 2014-12-16 ධර්ම දේශනාව
 73. 2014-12-21 ධර්ම දේශනාව
 74. 2014-12-28 ධර්ම දේශනාව
 75. 2014-12-30 ධර්ම දේශනාව